دانشگاه کنستانتین فیلسوف در نیترا


سال تاسیس: 1959
کشور: Slovakia

شخص رابطاطلاعات تماس دانشگاه کنستانتین فیلسوف در نیترا


وبسایت: www.ukf.sk/en

ایمیل: ukf@ukf.sk

تلفن: +421 37 6408 111

تفاهمنامه با دانشگاه مازندران


تاریخ عقد تفاهمنامه: 01/01/2019 12:00:00 ق.ظ

امضا کنندگان تفاهمنامه:

دانلود فایل تفاهمنامه