فارسی English العربیة
دانشگاه مازندران University of Mazandaran جامعة مازندران
رییس (دانشگاه) President (of the University) رئیس الجامعة
دفتر ریاست Office of the President مکتب رئیس الجامعة
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی Vice President for Education and Graduate Studies Office مکتب نائب رئیس الجامعة لشؤون التعلیم والدراسات العلیا
معاونت پژوهشی و فناوری Office of Vice president for Research and Technology مکتب نائب الرئیس للبحوث والتکنولوجیا
معاونت اداری، مالی و پشتیبانی Vice President for Financial and Administrative Affairs Office مکتب نائب الرئیس للشؤون المالیة والإداریة
مدیریت امور پژوهش و فناوری Office of Research and Technology دائرة البحث والتکنولوجیا
هیأت امنا Board of Trustees مجلس الأمناء
شورای دانشگاه University Council مجلس الجامعة
هیأت ممیزه Office of University Audit مجلس المراجعة الجامعیة
مدیریت حراست Security Office مکتب الأمن الداخلی للجامعة
مدیر روابط عمومی Public Relations Office دائرة العلاقات العامة
مدیریت امور حقوق، قرارداد ها، و رسیدگی به شکایات Office of Legal Affairs, Contracts, and Complaints Handling دائرة الشؤون القانونیة والعقود ومعالجة الشکاوى
مدیریت همکاری های علمی و بین المللی Office of International and Scientific Cooperation (OISC) دائرة التعاون الدولی والعلمی (OISC)
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت Supervision and Assessment Office مکتب الإشراف والتقییم
گروه نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان Provincial Higher Education Monitoring and Evaluation Group مکتب إشراف وتقییم التعلیم العالی بالمحافظة
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی Academic Staff Recruitment Office عمادة شؤون أعضاء هیئة التدریس
هسته گزینش Personnel’s Vetting Office دائرة شؤون الموظفین
معاونت برنامه ریزی و توسعه Office of Planning and Development دائرة التخطیط والتنمیة
مدیریت برنامه ریزی راهبردی Office of Strategic Planning دائرة التخطیط الاستراتیجی
مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری Office of Budget, Organization and Administrative Transformation دائرة المیزانیة والتنظیم والتطویر الإداری
مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی Office of IT Management and Cybersecurity دائرة تکنولوجیا المعلومات والأمن السیبرانی
مدیریت امور برنامه ریزی و توسعه آموزش Office of Education Planning and Development دائرة التخطیط والتطویر التربوی
مدیریت خدمات آموزشی Office of Educational Services دائرة الخدمات التعلیمیة
گروه آموزش های آزاد و مجازی Virtual Education Group دائرة التعلیم الالکترونی
معاونت پژوهشی و فناوری Office of Vice president for Research and Technology مکتب نائب الرئیس للبحوث والتکنولوجیا
مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه Center for Entrepreneurship and University-Society Collaboration مرکز ریادة الأعمال والتعاون بین الجامعة والمجتمع
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد Central Library and Documents Center المکتبة المرکزیة ومرکز الوثائق
مدیریت آزمایشگاه مرکزی Central Laboratory دائرة المختبر المرکزی
معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی Vice President for Cultural and Social Affairs Office مکتب نائب الرئیس للشؤون الثقافیة والاجتماعیة
مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی Office of Cultural and Social Affairs مکتب الشؤون الثقافیة والاجتماعیة
مدیریت امور دانشجویی Students’ Affairs Office مکتب شؤون الطلاب
مدیریت تربیت بدنی Physical Education Office دائرة التربیة البدنیة
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی Health Center مرکز الرعایة الصحیة والاجتماعیة للطلاب
مدیریت امور اداری Financial and Administrative Affairs Office دائرة الشؤون الإداریة
مدیریت امور مالی Financial and Administrative Affairs Office مکتب الشؤون المالیة
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی Technical and Developmental Projects Office دائرة المشاریع الفنیة والإشراف علی الخطط التطویریة
مدیریت امور پشتیبانی Logistics Office دائرة الدعم والإسناد (اللوجستیات)
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی Faculty of Humanities and Social Sciences کلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی Faculty of Physical Education and Sports Sciences کلیة التربیة البدنیة والعلوم الریاضیة
دانشکده حقوق و علوم سیاسی Faculty of Law and Political Science کلیة القانون والعلوم الأساسیة
دانشکده علوم پایه Faculty of Fundamental Sciences کلیة العلوم الأساسیة
دانشکده علوم ریاضی Faculty of Mathematical Sciences کلیة الریاضیات
دانشکده هنر و معماری Faculty of Arts and Architecture کلیة الفنون والعمارة
دانشکده شیمی Faculty of Chemistry کلیة الکیمیاء
دانشکده مهندسی و فناوری Faculty of Technology and Engineering کلیة التکنولوجیا والهندسة
دانشکده علوم دریایی و محیطی Faculty of Marine and Environmental Science کلیة علوم البحار والمحیطات
دانشکده علوم اقتصادی و اداری Faculty of Economics and Administrative Sciences کلیة العلوم الاقتصادیة والإداریة
دانشکده الهیات و معارف اسلامی Faculty of Theology and Islamic Sciences کلیة الإلهیات والمعارف الإسلامیة
دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری Faculty of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism کلیة التراث الثقافی والحرف الیدویة والسیاحة
گروه زبان و ادبیات فارسی Department of Persian Language and Literature قسم اللغة الفارسیة وآدابها
گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری Department of Geography and Urban Planning قسم الجغرافیا والتخطیط العمرانی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی Department of English Language and Literature قسم اللغة الانجلیزیة وآدابها
گروه زبان وادبیات عربی Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة العربیة وآدابها
گروه علوم اجتماعی Department of Social Sciences قسم العلوم الاجتماعیة
گروه علوم تربیتی Department of Education قسم التربیة
گروه مترجمی زبان روسی Department of Russian Translation قسم اللغة الروسیة - الترجمة
گروه مدیریت جهانگردی Department of Tourism Management قسم إدارة السیاحة
گروه تاریخ Department of History قسم التاریخ
گروه روانشناسی Department of Psychology قسم علم النفس
گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی Department of Exercise Physiology and Biomechanics قسم فیزیولوجیا التمرین والمیکانیکا الحیویة
گروه مدیریت ورزشی Department of Sports Management قسم الإدارة الریاضیة
گروه حقوق Department of Law قسم القانون
گروه علوم سیاسی Department of Political Science قسم العلوم السیاسیة
گروه زیست شناسی Department of Biology قسم علم الأحیاء
گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی Department of Cellular and Molecular Biology قسم البیولوجیا الخلویة والجزیئیة
گروه فیزیک اتمی و مولکولی Department of Atomic and Molecular Physics قسم الفیزیاء الذریة والجزیئیة
گروه فیزیک حالت جامد Department of Solid-State Physics قسم فیزیاء الجوامد
گروه فیزیک هسته ای Department of Nuclear Physics قسم الفیزیاء النوویة
گروه علوم محیط زیست Department of Environmental Sciences قسم العلوم البیئیة
گروه میکروبیولوژی Department of Microbiology قسم علم الأحیاء الدقیقة
گروه فیزیک نظری Department of Theoretical Physics قسم الفیزیاء النظریة
گروه آمار Department of Statistics قسم علم الإحصاء
گروه ریاضی Department of Mathematics قسم الریاضیات
گروه علوم کامپیوتر Department of Computer Sciences قسم علوم الحاسوب
گروه باستان شناسی Department of Archeology قسم علم الآثار
گروه شهر سازی Department of Urban Planning قسم التخطیط العمرانی
گروه صنایع دستی Department of Handicrafts قسم الصناعات والحرف الیدویة
گروه معماری Department of Architecture قسم فن العمارة
گروه پژوهش هنر Department of Arts Research قسم بحوث الفنون
گروه کتابت و نگارگری Department of Calligraphy & Miniature قسم الزخارف والمینیاتور
گروه شیمی آلی Department of Organic Chemistry قسم الکیمیاء العضویة
گروه شیمی تجزیه Department of Analytical Chemistry قسم الکیمیاء التحلیلیة
گروه شیمی فیزیک Department of Physical Chemistry قسم الکیمیاء الفیزیائیة
گروه شیمی معدنی Department of Inorganic Chemistry قسم الکیمیاء غیر العضویة
گروه شیمی کاربردی Department of Applied Chemistry قسم الکیمیاء التطبیقیة
گروه مهندسی برق Department of Electrical Engineering قسم الهندسة الکهربائیة
گروه مهندسی شیمی Department of Chemical Engineering قسم الهندسة الکیمیائیة
گروه مهندسی عمران Department of Civil Engineering قسم الهندسة المدنیة
گروه مهندسی مکانیک Department of Mechanical Engineering – Heat and Fluids قسم الهندسة المیکانیکیة - الحرارة والسوائل
گروه مهندسی کامپیوتر – نرم افزار Department of Computer Engineering - Software قسم هندسة الحاسوب- البرمجیات
گروه زیست دریا Department of Marine Biology قسم الأحیاء البحریة
گروه شیمی دریا Department of Marine Chemistry قسم الکیمیاء البحریة
گروه فیزیک دریا Department of Physical Oceanography قسم علم البحار الفیزیائی
گروه علوم اقتصادی Department of Economic Sciences قسم العلوم الافتصادیة
گروه حسابداری Department of Accounting قسم المحاسبة
گروه مدیریت بازرگانی Department of Business Administration قسم إدارة الأعمال
گروه مدیریت صنعتی Department of Industrial Management قسم الإدارة الصناعیة
گروه مدیریت اجرایی Department of Executive Management قسم الإدارة التنفیذیة
گروه مدیریت انرژی Department of Energy Management قسم إدارة اقتصادیات الطاقة
گروه علوم قرآنی و حدیث Department of Qur’anic Sciences and Narrations قسم علوم القرآن والحدیث
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law قسم الشریعة ومبادئ القانون الإسلامی
گروه فلسفه و کلام اسلامی Department of Islamic Philosophy قسم الفلسفة والکلام الإسلامی
گروه معارف اسلامی Department of Islamic Theology قسم المعارف الإسلامیة
گروه باستان شناسی Department of Archeology قسم علم الآثار
گروه هنرهای صناعی Department of Handicrafts قسم الفنون الصناعیة
گروه علوم اجتماعی Department of Social Sciences قسم العلوم الاجتماعیة
دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری Supreme Leader’s Representative in Mazandaran مکتب ممثل سماحة المرشد الأعلى فی المحافظة
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران Supreme Leader’s Representative in University of Mazandaran مکتب ممثل سماحة المرشد الأعلى فی جامعة مازندران
پردیس خود گردان دانشگاه مازندران UMZ Autonomous Campus الحرم الجامعی المستقل بجامعة مازندران
مدیر پردیس خود گردان در دانشگاه مازندران Director of UMZ Autonomous Campus مدیر الحرم الجامعی المستقل بجامعة مازندران
مرکز رشد دانشگاه مازندران UMZ Incubation Center مرکز التنمیة بجامعة مازندران
مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران Director of UMZ Incubation Center مدیر مرکز التنمیة بجامعة مازندران
اداره کارگزینی دانشگاه UMZ Personnel Administration دائرة شؤون الموظفین بالجامعة
اداره ترابری Transportation Office دائرة النقل والمواصلات
اداره دبیرخانه مرکزی Secretariat of the Central Organization دائرة السکرتاریة المرکزیة
اداره رفاه Welfare Office دائرة الرعایة الاجتماعیة
خوابگاه دانشجویی حضرت زینب Hazrat-e-Zeinab Dormitory أقسام السیدة زینب الداخلیة للطالبات
گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان Research Center of Women’s Education and Employment مجموعة أبحاث تعلیم وتوظیف النساء
مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی Research Center of Algebraic Superstructures and Fuzzy Mathematics مرکز أبحاث الهیاکل الجبریة العظیمة و الریاضیات الضبابیة
گروه پژوهشی نانو و بیوتکنولوژی Nanotechnology and Biotechnology Research Group مجموعة أبحاث تقنیة النانو والتکنولوجیا الحیویة
مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر (کاسپین) Research Center of the Caspian Region (RCCR) مرکز بحوث حوض بحر قزوین (کاسبین)
هسته مواد پیشرفته و نانو مقیاس Advanced Materials and Nanoscale Research Core لجنة المواد الأساسیة المتقدمة والمتناهیة الصغر
هسته سیستم های محاسباتی توزیع شده Distributed Computing Systems Research Core لجنة أنظمة الحوسبة الموزعة
هسته فناوری پلاسما Plasma Technology Research Core لجنة تقنیة البلازما
هسته فیزیک نظری Theoretical Physics Research Core لجنة الفیزیاء النظریة
هسته حقوق شهری Civil Law Research Core لجنة القانون الحضری
هسته برنامه ریزی فضایی مناطق شهری ساحلی شمال ایران Spatial Planning for Coastal Urban Regions of Northern Iran Research Core لجنة التخطیط المکانی فی المناطق الحضریة الساحلیة شمالی إیران
هسته توسعه و محیط زیست Development and Environment Research Core لجنة التنمیة والحفاظ علی البیئة
هسته بهینه سازی و لجستیک Research Center of Optimization and Logistics لجنة التحسین واللوجستیات
فوق دیپلم Associate degree فوق الدبلوم
مشروطی تحصیلی Academic probation -
معتبر (دانشگاه و یا موسسه آموزشی یا پژوهشی) Accredited المعتمدة (جامعة و/أو مؤسسة تعلیمیة أو دراسیة)
اعطای اعتبار Accreditation إعطاء القروض/المنح
امکانات اقامتی Accommodation الإمکانیات السکنیة
مدرک تحصیلی Academic Degree الشهادة الدراسیة
سال تحصیلی Academic year العام الدراسی
مهلت حذف و اضافه Add and drop deadlines موعد حذف وإضافة الدروس
پذیرش Admission القبول
تکلیف درسی Assignment الواجب الجامعی
ارزشیابی Assessment التقییم
حاضر شدن (در کلاس...) Attend المشارکة (فی المحاضرة)
مدرک کارشناسی Bachelor’s Degree شهادة البکالوریوس
وقت استراحت (بین یا وسط کلاس) Break الاستراحة (بین أو وسط المحاضرات)
پردیس Campus الحرم الجامعی
اجباری Compulsory الإلزامی
هم نیاز Corequisite متطلب متزامن
سرفصل دروس (کل دروس یک رشته تحصیلی) Curriculum منهاج الدروس (المقررات الدراسیة لاختصاص دراسی)
رییس دانشکده Dean of the Faculty عمید الکلیة
گروه آموزشی Department القسم
آموزش از راه دور Distance Education التعلیم عن بعد
درس اختیاری Elective course المواد الاختیاریة
مجاز به انتخاب درس یا درس هایی بودن Eligible مؤهل لأخذ الدرس/الدروس
دانشکده Faculty کلیة
اساتید Faculty اساتذة هیئة التدریس
دانشجوی سال اول کارشناسی Freshman طالب العام الأول لمرحلة البکالوریوس
معدل کل Grade-Point Average (GPA) المعدل الإجمالی
فارغ التحصیل / دانش آموخته Graduate المتخرج
نمره Grade الدرجة
باشگاه Gymnasium القاعة الریاضیة (النادی)
آزمایشگاه Laboratory المختبر
رشته دانشگاهی Major الاختصاص الجامعی
ساعت/های مشاوره Office Hour/s ساعات المشورة
جلسه توجیهی دانشجویان (جدید الورود) Orientation program جلسة إحاطة الطلاب (للطلاب الجدد)
گذراندن درس Pass اجتیاز الدرس بنجاح
مربوط به دوره ارشد یا دکتری Postgraduate المتعلق بمرحلة الماجستیر والدکتوراه
کلاس پیش نیاز Prerequisite class فصل المتطلب الأساسی
پیش نیاز Prerequisite المتطلب الأساسی
سوابق تحصیلی Academic records الخلفیات الدراسیة
دانشجوی سال آخر (کارشناسی) Senior طالب العام الأخیر (بکالوریوس)
سمینار Seminar السمنار
دانشجوی سال دوم (کارشناسی) Sophomore طالب العام الثانی (بکالوریوس)
اساتید Staff/faculty الأساتذة /هیئة التدریس
استاد راهنما (دوره های ارشد و دکتری) Supervisor الأستاذ المشرف (مراحل الماجستیر والدکتوراه)
استاد مشاور (دانشجویان) Advisor الأستاذ المشرف المساعد (للطلاب)
طرح درس Syllabus خطة الدرس (المنهج)
ریزنمرات Transcript کشف الدرجات
شهریه تحصیلی Tuition fee الرسوم الدراسیة
دانشجوی کارشناسی (یا فوق دیپلم) Undergraduate طالب البکالوریوس (أو فوق الدبلوم)
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی Faculty of Persian Literature and Foreign Languages -
گروه زبان و ادبیات انگلیسی Department of English Language and Literature -
گروه زبان و ادبیات عربی Department of Arabic Language and Literature -
گروه زبان و ادبیات فارسی Department of Persian Language and Literature -
گروه زبان روسی Department of Russian Language -
استعدادهای درخشان Talented Students -