Third World Network of Scientific Organization


شبكه سازمانهاي علمي جهان سوم (TWNSO)

TWNSOسازمان غیر‌دولتی است که در سال 1988 به ابتکار فرهنگستان علوم جهان سوم(TWAS) توسط وزیران علم و فن‌آوری و آموزش عالی و رؤسای فرهنگستان علوم و شوراهای پژوهشی در کشورهای جهان سوم بمنظور ارتقاء پایه علمی توسعه پایدار اقتصادی در جنوب تأسیس گردید.

  فعالیت‌ها

  • کمک مالی به پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
  • جایزه "سلسو فورتادو" در اقتصاد سیاسی
  • انتشاراتTWNSO :هر سه سال یکبار فهرست راهنمای خود شامل اطلاعات مؤسسات عضو و همچنین روند پیشرفتهای علمی در کشورهای در حال توسعه را منتشر می‌کند. آخرین فهرست راهنمای این شبکه در سال 2003 منتشر شده است.
  • برگزاری کارگاهها و طراحی شبکه‌ها: TWNSO از سال 1999 با مشارکت TWASو برخی سازمانهای دیگر اقدام به برگزاری یکسری کارگاهها و همچنین تأسیس شبکه‌های علمی نموده است. کار ویژه این شبکه و کارگاهها، کمک به توسعه علومی است که برای کشورهای جنوب اهمیت حیاتی دارند.