همکاران و دانشجویانی که بخاطر وجود تحریم های بانکی (ترانسفر پول به برخی از کشورها همچنان با مشکل روبرو است) قادر به پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس های خارجی نیستند ، میتوانند با دریافت معرفی نامه از دفتر همکاریها امر ثبت نام در محل را سهولت بخشند. لطفا از قبل موضوع را با دبیرخانه برگزار کننده کنفرانس مطرح فرمایید. 

نمونه نامه صادر شده برای عضو هیت علمی

نمونه نامه صادر شده برای دانشجو