خانم گلتاج صادقی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی


شماره تلفن های داخلی: 

  • ۳۱۳۰
  • ۳۱۳۲

شماره تماس مستقیم:

  •  011۳۵۳۵۷۶۸۹

شماره تلفن های تماس:

  • 011۳۵۳۰۳۱۳۰
  • 011۳۵۳۰۳۱۳۲

نشانی ایمیل: g.sadeghi@umz.ac.ir

نشانی ایمیل دفتر:international@umz.ac.ir