طرح همكاريهاي بين المللي براي توسعه پژوهشهاي كاربردي - ايكارد

 International Cooperation for Applied Research Development - ICARD  

انجام پروژههاي مشترك به صورت دو يا چند جانبه ميتواند در انتقال دانش فني، به روز نگهداشتن جامعه علمي و فناوري، ارتقاء جايگاه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور، تحرك و پويايي محققاً داخلي،  صرفه جويي مالي و نگاه بين المللي و آگاهي از روند تحقيقات ديگران و در يك کلام توسعه كيفي پژوهشهاي كاربردي در كشورمان موثر واقع شود . 

اهداف:

1 -توسعه فعاليتهاي بينالمللي براي ارتقاء پژوهش و فناوري داخل كشور

2 -فراهم آوردن بستري مناسب براي به اجرا در آوردن بخشي از توافق نامه هاي بين المللي دو و چندجانبه دانشگاه

3 -استفاده از توان ايرانيان مقيم خارج از كشور براي توسعه پژوهش و فناوري در داخل

موضوع:

- دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور ميتوانند با آزمايشگاهها، دانشگاهها و مراكز معتبر تحقيقاتي دنيا پروژههاي مشترك تعريف كرده و به مرحله عمل در آورند .

- اين پروژههاي مشترك در دوكشور انجام شده ميتواند منجر به اعزام محققان يا دانشجويان دوره دكتري براي مدت مشخص چند ماهه در محل تحقيقاتي طرف خارجي و يا بالعکس پذيراي محققان ديگر كشورها شود.

- پروژههاي مشتركي كه بر مبناي تفاهم نامه مابين دانشگاهها صورت گيرد و يا ايرانيان محقق مقيم خارج از كشور در آن نقش داشته باشند در اولويت قرار ميگيرد.

حمايتهاي مالي:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سقف 066 ميليون ريال از هر يك از پروژه هاي مشترك دو يا چند جانبه حمايت به عمل ميآورد . دانشگاه محل تحقيق و دانشگاه خارج از كشور نيز مي بايد براي انجام اين پروژهها آورده مالي داشته باشند .

مالكيت فكري:

دانش فني بدست آمده از تحقيق به نسبت آورده طرف ايراني و طرف خارجي تقسيم ميگردد. مقاالت منتشره حاصل از تحقيق با نام دو طرف منتشر ميگردد.

روند اجرايي:

الف- توافق نامه طرفين و شرح خدمات با تاييد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه يا مركز تحقيقاتي براي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري ارسال ميگردد. ب- كميته اي در اين وزارتخانه از معاونت پژوهش و فناوري و مركز همکاري هاي بين الملل، بررسي اعتبار مراكز تحقيقاتي خارجي و ميزان حمايت ها را مشخص مي نمايد . ج – پرداخت سهم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سهم دانشگاه محل تحصيل بعد از واريز شدن به حساب مربوط به تدريج در اختيار تيم تحقيقاتي قرار ميگيرد .