شروع ثبت نام: از شنبه هفت اردیبهشت سال 1398.

شروع کلاس ها: شنبه 6 مهر سال 1398.