لطفا دانلود کنید: فایل PDF اطلاعات مربوط به همایش زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه مازندران
سایت همایش: conf.umz.ac.ir/english
گروه تلگرام همایش:
Join Telegram
ربات تلگرام همایش: Start Bot