ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK1

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK1

تصویب شده ی مرکز هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

اطلاعات بیشتر

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK2

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK2

تصویب شده ی مرکز هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

اطلاعات بیشتر

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK3

کتاب درسی و کتاب کار: دوره استاندارد HSK3

تصویب شده ی مرکز هانبان(مرکز آموزش زبان چینی)، دوره استاندارد HSKبا تلاش مشترک مطبوعات دانشگاه زبان و فرهنگ پکن و آزمون بین المللی چینی ساخته شده است (CTI). با برگه های امتحانی آزمون HSKبه عنوان منبع اصلی آن، مشخصه دوره استاندارد HSKسبکی طنز و شیرین ، مباحث آشنا و طراحی علمی دوره می باشد.

اطلاعات بیشتر