برابر سازی نمرات بر اساس سیستم نمره دهی 

سیستم نمرات ایران در جدول زیر با معادل مقابل آن در اکثر مراکز اموزشی کانادا تطبیق می یابد.

لیست نمرات:

نمرات ایران نمرات کانادا
19-20 A+
17-18.9 A
16-16.9 B+
15-15.9
13.5-14.9 C+
12-13.4 C
10-11.9 D
0-9.9 F

*نمرات فوق در صورتی مورد پذیرش قرار میگیرد که مبنا نمره ده (10) باشد.