در این تبدیل نمیتوانیم مستقیما نمره ی معدل را تبدیل کنیم ، بلکه باید نمره ی تک تک دروس تبدیل شوند و سپس یک معدل جدید گرفته شود.
 
محدوده نمرات :
A = 16-20
B = 14-15.99
C = 12-13.99
D = 10-11.99
 
ضرایب :
A = 4
B = 3
C = 2
D = 1
 
 یعنی برای هر درس نمره جدید بدست آمده را در تعداد واحد هایش ضرب کنید.
 
 برای نمونه :
درس زبان تخصصی در رشته معماری سه واحد دارد
و دانشجویی از این درس نمره ی 15 گرفته
طبق بازه ی نمرات ، 15 در محدوده ی B قرار میگیرد
و B ضریب 3 دارد ، پس:
3 واحد درسی * ضریب 3 از B میشود 9
پس نمره ی این درس در تبدیل سیستم میشود 9
 به همین ترتیب همه نمراتتان را تبدیل کرده و با هم جمع میبندید و تقسیم بر تعداد کل واحدها میکنید تا معدل کل شما بدست بیاید.
 
 محاسبه ی رسمی این تبدیل را هم میتوانید توسط سایت WWW.WES.ORG انجام دهید.