جدول شهریه های تحصیلی

هزینه تحصیل در دانشگاه مازندران برای دانشجویان خارجی

Bachelor's Degree

کارشناسی

دانشکده ها

شهریه نهایی

 • دانشکده علوم پایه
 • دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده علوم ریاضی

1400 دلار

 • دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • دانشکده صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی
 • دانشکده هنر و معماری

1200 دلار

Master's Degree

کارشناسی ارشد

دانشکده ها

شهریه نهایی

 • دانشکده علوم پایه
 • دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده علوم ریاضی

2000 دلار

 • دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • دانشکده صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی
 • دانشکده هنر و معماری

1700 دلار

PhD Degree

دکتری

دانشکده ها

شهریه نهایی

 • دانشکده علوم پایه
 • دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده علوم ریاضی

5000 دلار

 • دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • دانشکده صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی
 • دانشکده هنر و معماری

4500 دلار

همسران دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه مازندران، می توانند از تخفیف 50 درصدی جهت تحصیل در رشته های مختلف برخوردار شوند.

هزینه های رفاهی

خوابگاه، اینترنت و ایاب و ذهاب (دوره یک ساله)

250 دلار

PLC-University of Mazandaran

مرکز آزفا (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان)

آموزش زبان فارسی (دوره شش ماهه)

500 دلار

هزینه های رفاهی مرکز آزفا (دوره شش ماهه)

125 دلار