نمایندگان دانشجویان غیر ایرانی نقش حلقه ارتباطی میان دانشجویان غیر ایرانی با دفتر همکاریهای علمی بین المللی ، دفتر دانشجویان غیر ایرانی  و همچنین دیگر بخش های دانشگاه را فراهم می آورند. نمایندگان به نوعی انعکاس دهنده صدای دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه مازندران بوده و با ایجاد ارتباط مستمر میان مسولین دانشگاه و دانشجویان فضای بهتری را برای تحصیل و زندگی فراهم می آورند.


آقای "ادیب الصبری" - نماینده دانشجویان یمنی، سوری, تاجیک و عراقیآدرس ایمیل: Adeeb.Sabry94@gmail.com

شماره تلفن همراه: 00989303238154

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

ملیت: یمنی