دانلود فایل توضیحات


كميسيون علم و فناوري براي توسعه پايدار جنوب (COMSATS)

كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار جنوب (COMSATS) سازماني است بين دولتي و بين‌المللي كه مقر آن در پاكستان است.

هدف اصلي COMSATS سازماندهي لازم براي دسترسي عادلانه كشورهاي در حال توسعه به منابع انساني و فناوري در جهت پيشرفت اجتماعي، اقتصادي مي‌باشد.

اين سازمان در اكتبر ۱۹۹۴ پا به عرصه وجود گذاشت و در حال حاضر ۲۱ كشور در حال توسعه واقع در سه قاره جهان در آن عضويت دارند.

ايران در بدو تأسيس COMSATS در سال ۱۹۹۴ به عضويت درآمد.

معاونت فناوري متولي COMSATS در ايران است و معاون اطلاعات و نوآوري‌هاي سازمان پژوهش‌هاي علمي صنعتي نمايندگي آن را برعهده دارد.