در صورت عدم قبولی, هزینه کلاس های جبرانی برای هر مهارت $100 خواهد بود.

دوره یک ماهه

جزئیات دوره

شهریه

خوابگاه – حمل و نقل – اینترنت

20جلسه | 160 ساعت
(5 روز در هفته – هر روز 4 جلسه 2 ساعته)

 • اعطای گواهی پس از پایان دوره

100$

125$

دوره 6 هفته ای

جزئیات دوره

شهریه

خوابگاه – حمل و نقل – اینترنت

120 جلسه | 240 ساعت
(5 روز در هفته – هر روز 4 جلسه 2 ساعته)

 • اعطای گواهی پس از پایان دوره

150$

125$

دوره 3 ماهه (12 هفته ای)

جزئیات دوره

شهریه

خوابگاه – حمل و نقل – اینترنت

240جلسه | 480 ساعت
(5 روز در هفته – هر روز 4 جلسه 2 ساعته)

 • آزمون پایان ترم
  |نمره قبولی 12
 • اعطای گواهی پس از پایان دوره

250$

125$

دوره 6 ماهه (24 هفته ای)

جزئیات دوره

شهریه

خوابگاه – حمل و نقل – اینترنت

ترم اول

180جلسه | 360 ساعت
(5 روز در هفته – هر روز 4 جلسه 2 ساعته)

 • آزمون پایان ترم
  |نمره قبولی 12

500$

125$

ترم دوم

180جلسه | 360 ساعت
(5 روز در هفته – هر روز 4 جلسه 2 ساعته)

 • آزمون پایان ترم
  |نمره قبولی 12
 • آزمون جامع 100 نمره ای
  |نمره قبولی 70
 • اعطای گواهی پس از پایان دوره