الف: شرایط اختصاصی

مقطع کارشناسی:
  - داشتن معدل کل 15 از 20 یا معادل آن در مقطع تحصیلی دیپلم متوسط برای ورود به مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی و هنر؛ و حداقل معدل 14 از 20 و یا معادل آن برای ورود به رشته های علوم پایه، معماری، فنی و مهندسی. 

مقطع کارشناسی ارشد:
  - داشتن حداقل معدل 15 در رشته های علوم انسانی و هنر؛ و معدل 14 در سایر رشته ها برای ورود به دوره ی کارشناسی ارشد.

مقطع دکتری تخصصی:
  - داشتن حداقل معدل 16 برای ورود به دوره های دکترای تخصصی در رشته ی متناسب با رشته ی تحصیلی دوره ی کارشناسی ارشد.
  

 ب- شرایط عمومی:

شرایط سنی
- برای تحصیل در دوره ی کارشناسی، حداکثر 22 سال برای دارندگان دیپلم، در مورد داوطلبان رشته های زبان و ادبیات فارسی حداکثر 26 سال.
- برای تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد حداکثر 25 سال، برای دارندگان مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 27 سال.
- برای تحصیل در دوره ی دکتری حداکثر 33 سال، و برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیر ایرانی که دانشگاه مازندران با آن ها تفاهم نامه دارد حداکثر 40 سال.
- برای تحصیل در رشته ی زبان و ادبیان فارسی حداکثر 35 سال، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیر ایرانی که دانشگاه مازندران با آنها تفاهم نامه دارد حداکثر 37 سال.