الف: شرایط علمی:

1. کارشناسی:

* داشتن حداقل دیپلم متوسطه که به تایید مراجع ذیصلاح در کشور مربوط رسیده باشد و معادل دیپلم کامل متوسطه در ایران شناخته شود.

تبصره ۱: متقاضیان کشورهایی که ارزش دیپلم آنان با ارزش دیپلم متوسطه جمهوری اسلامی ایران برابری  نمی کند، پس از گذراندن دوره های تکمیلي به میزان مدت تعیین شده از سوی مراکز مجری و پس از موفقیت در گذراندن دروس پیش دانشگاهي برای ادامه تحصیل توسط شورای بورس دانشجویان غیر ایراني به دانشگاه ها معرفي مي شوند.

تبصره ۲: اتباع خارجایی که از مدارس متوسطه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند، میتوانند در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران ادامه تحصیل دهند.

تبصرہ 3: اتباع خارجی که از مدارس داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فارغ التحصیل شدہ اند از شمول این برنامه مستثنی بودہ و تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایرانی خواهند بود.

تبصرہ 4: فرزندان نمایندگان سیاسی خارجی که در ایران تحصیلات خود را به اتمام رساندہ اند بنا به پیشنهاد و تائید وزارت امور خارجه و تائید شورای  بورس از شمول تبصرہ ۳ مستثنی خواهند بود.

* داشتن معدل کلی ۱۲ از ۲۰ یا معدل آن در مقطع تحصیلي دیپلم متوسط برای ورود به مقاطع کارداني و کارشناسي رشته های علوم انساني، کشاورزی ، هنر و حداقل معدل ۱۶ از ۲۰ و یا معادل آن برای ورود به رشته های علوم پایه، معماری، فني و مهندسي و پزشکی در مقطع کارشناسایی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای عمومی .

۲- کارشناسایی ارشد:

* داشتن حداقل معدل ۱۵ در رشته هاکی علوم انسانی ، هنر و کشاورزی و معدل 14 در سایر رشته ها برای ورود به دوره کارشناساییارشد و اخإ پذیرش از یکی از دانشگاه ها

دکتری تخصصی:

* Ph.Dداشتن حداقل معدل16برای ورود به دوره های دکترای تخصصي در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسي ارشد واخذ پذیرش از یکی از دانشگاهها

ب: شرایط سنایی:

متقاضیان در هنگام ارسال تقاضای تحصیلی در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران باید دارای شرایط سنی به ترتیب زیر باشند:

* حداکثر ۲۲ سال برای دارندگان دیپلم متوسطه (در مورد داوطلبان رشته های زبان و ادبیات فارسي و الاهیات 26 سال) برای تحصیل در دورہ کاردانی و کارشناسی

* حداکثر ۲۸ سال برای دارندگان دیپلم مدرک کارشناسي (زبان و ادبیات فارسي و الاهیات ۳۰ سال برای تحصیل در دوره کارشناسي ارشد.

* حداکثر ۳۲ سال برای دارندگان مدرک کارشناسي ارشد (در مورد داوطلبان تحصیل در رشته ادبیات فارسي و الاهیات ۳۵ سال) برای تحصیل در دورہ دکترا

* تبصره: کلیه دانشجویانی که به استناد آئین نامه پذیرش دانشجو از خارج از کشور پذیرفته شده اند و در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و یا دکتری برابر مقررات جاری مقطع مربوط از دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران فارغ التحصیل گردیده اند، درصورتیب که در همان سال فراغت از تحصیل ، تقاضای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را داشته باشند از شراط سنی معاف می باشند.