شرکت دانشجویان دکتری در همایش‌های بین‌المللی

جندی شاپور

حمایت از شرکت دانشجویان در همایش های بین المللی

در راستای مأموریت‌ها‌ی "مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی" برای گسترش همكاری‌ها بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و نیز در اجرای مادة 18 فصل دوم برنامة پنج سالة پنجم كشور به منظور گسترش حمایت هدفمند از نوآوران علمی و فراهم آوردن زمینة مشاركت آنان در مجامع علمی و پژوهشی جهان‌، این مركز در نظر دارد به عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی خود جهت گسترش ارتباط علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دكتری با مجامع علمی جهان، تسهیلات حمایتی مالی برای شركت دانشجویان واجد شرایط در همایش‌های بین‌ا‌لمللی فراهم آورد.

رویكرد و دیدگاه

رویكرد مركز در این برنامه مبتنی است بر افق مدنظر" سند چشم انداز " از ایران به عنوان كشوری با هویت اسلامی و انقلابی و با تعامل مؤثر در روابط بین‌الملل، و نیز "مبانی و ارزش های بنیادین نقشة جامع علمی كشور" كه در فصل اول آن بیان شده است. طبعاً یکی از اهداف پژوهش‌های علمی پیشرفت نظری دانش بشری است و شکل‌گیری مباحث علمی شکل‌گرفته در سایۀ چنین پژوهش‌هایی بسیار ارزشمند است. با این حال، پرداختن به جنبه‌‌های نظری علم در صورتی معنی‌دار است که از یک سو برخاسته از متن واقعی زندگی از جمله در زمینۀ فرهنگ، سلامت، فناوری، صنعت، و غیره باشد و از سوی دیگر پاسخگو و کمکی برای درک و از میان برداشتن مشکلات و معضلات عرصه‌های فوق. بنابراین، در این برنامه مركز ارائه مقالاتی را در اولویت قرار می‌دهد كه معطوف به حوزۀ فعالیت و چالش‌های جاری یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، یا بخش‌های اجرایی فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره کشور باشد و اقتضائات موجود را مد‌نظر قرار دهند نه این كه صرفاً محدود به ارائة سخنرانی یا مقاله‌ای به صورت رایج باشند.

زمینه‌های مورد حمایت

اولویت عمدة مركز در این برنامة حمایتی مد نظر قرار دادن رویكرد فوق و همکاری با یکی از مراکز اجرایی است. از این رو، این برنامه گسترة وسیعی از رشته‌های علمی و زمینه‌های پژوهشی را در بر می‌‌گیرد كه شامل اولویت‌هایی است كه در فصل سوم نقشة جامع علمی كشور در سه سطح الف، ب، و ج تعیین شده‌اند. بنابراین، دانشجویان فعال در رشته‌های مربوط به تمامی آن اولویت‌ها می‌توانند متقاضی استفاده از این برنامة حمایتی باشند.

شرایط و چگونگی حمایت

  1. متقاضی در حال تحصیل در مقطع دكتری باشد.
  2. مقالة متقاضی برای ارائه در قالب سخنرانی در همایشی بین‌المللی پذیرفته شده باشد.

در صورت پذیرش تقاضا، مركز هزینة بلیط رفت وبرگشت یا هزینة ثبت‌نام در همایش، و یا هزینة هر دو مورد را تأمین می‌نماید (هزینه‌های اقامت جزء موارد حمایتی مركز نمی‌باشد.)

مدارك مورد نیاز

  1. توضیح اجمالی در یك صفحه دربارة قرار داشتن پژوهش انجام شده و مقالة حاصل از آن در راستای درک یا حل مسائل یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، و بخش‌های اجرایی، فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره ( این توضیح باید به تأیید مرکز همکار رسیده باشد)
  2. فرم تكمیل شدة تقاضای حمایت مالی مركز مطالعات و همكاری های علمی بین المللی جهت شركت در همایش
  3. متن كامل یا چكیدة مقالة پذیرفته شده
  4. مشروح سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی (CV)
  5. دعوتنامة شركت در همایش برای ارائة مقاله از طرف كمیتة علمی همایش
  6. گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع دكتری از دانشگاه محل تحصیل

ارسال مدارك

مدارک ذکر شده باید در قالب یک پوشۀ زیپ‌شده (نام‌گذاری شده با نام خانوادگی متقاضی) به آدرس kiyanfar@cissc.ir ارسال شود. محدودیت زمانی برای ارسال تقاضاها وجود ندارد و کمیتۀ مربوطه به صورت مستمر هر 2 ماه یک‌بار تقاضاها را بررسی و نتایج را اعلام خواهد نمود. اطلاعات بیشتر از وبگاه www.cissc.ir و نیز از طریق پست الکترونیک kiyanfar@cissc.ir و تلفن گویای+98218-891-9894 بخش کارشناسان داخلی 1 قابل دسترسی است.

امتیازدهی

اخبار

مشاهده همه ...