دانشگاه ولگوگراد یکی از مهمترین مرکز علمی و آموزشی در روسیه بشمار می که در میان بهترین موسسات در مقدار متخصص از منطقه ولگوگراد، جنوب روسیه و برخی از کشورهای خارجی است. این دانشگاه که زیر مجموعه روسیه بشمار می رود توسط موسسه فدرالی آموزش و پرورش پشتیبانی مالی می شود.

دانشگاه دولتی ولگوگراد در سال 1930 گشایش یافت و امروز کلیه خدمات آموزش عالی از پیش دانشگاهی تا تکمیلی را در سطوح مختلف ارائه می دهد. این دانشگاه روش های آکادمیک سنتی را با فن آوری های پیشرفته و امروزی ادغام کرده و به این ترتیب در ردیف موسساتی در آموزش عالی اروپا قرار گرفته که از رشد فزاینده برخوردار است. امروزه روابط گسترده ای بین این دانشگاه و مراکز آموزش عالی دیگر کشورها برقرار می باشد و هیئت های برجسته ای از جمهوری اسلامی ایران، آلمان ، کانادا ، آمریکا، ترکیه و دیگر کشورها از این دانشگاه بازدید کرده اند.

ریاست دانشگاه ولگوگراد هم اکنون بر عهده آقای Vladimir IlyichLysakمی باشد. (تصویر روبرو)

در مجموعه دانشکده های دانشگاه ، قریب 2915متخصص ورزیده فعالیت دارند.

--

برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سایت اصلی دانشگاه ولگوگراد کلیک کنید.

 

شخص رابط در این دانشگاه جهت پبگیری مفاد تفاهمنامه منعقده میان دو دانشگاه:

آقای ----------- –کارشناس دفتر روابط بین الملل دانشگاه ولگوگراد

نشانی ایمیل: -----------------

شماره تلفن همراه (متصل به نرم افزارهایی چون واتساپ و: --------------

آی دی اسکایب: --------------------

 

برای نمایش فایلPDF تفاهمنامه میان دو دانشگاه مازندران و ولگوگراد کلیک کنید