در این موسسه، زبان چینی در دو سطح آموزشی توسط مدرسان چینی آموزش داده می شود. در سال اول سطح ابتدایی و متوسط و سپس در سال دوم سطح پیشرفته به زبان آموزان ارائه میشود. کلاس ها به صورت چهار ساعت در هفته برگزار می شود و تنها یک کلاس به هر دوره اختصاص می یابد.
 
 
 
 
پس از پایان پیش ثبت نام، جهت تکمیل نمودن پرونده های متقاضیان با ان ها تماس گرفته خواهد شد.