در دانشگاه مازندران امور مربوط به نامه ارزی برای اعضای هیت علمی توسط معاونت محترم پژوهشی انجام می شود.