دانشکده علوم پایه

 

 

گروه فیزیک هسته ای

 

مدیر گروه: دکتر محمدرضا پهلوانی                      تلفن: 01135302489                  ایمیل: m.pahlavani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

فیزیک هسته ای

2.

ذرات بنیادی

 

گروه فیزیک اتمی و مولکولی

 

مدیر گروه: دکتر تقی محسن پور                       تلفن: 01135302480                  ایمیل: mohsenpour@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

فیزیک اتمی و مولکولی

4.

نجوم و اخترفیزیک

 

5.

مهندسی پلاسما

 

 

6.

فوتونیک

 

 

گروه فیزیک حالت جامد

 

مدیر گروه: دکتر نورالدین میرنیا                          تلفن: 01135302484                           ایمیل: snmir@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

7.

فیزیک حالت جامد

8.

گرانش و کیهان شناسی

 

9.

نانوفیزیک

 

 

گروه زیست شناسی

 

مدیر گروه: دکتر صدیقه کلیج                              تلفن: 01135302456                            ایمیل: s.kelij@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

10.

علوم گیاهی

 

 

11.

علوم گیاهی سیستماتیک بوم شناسی

 

 

12.

علوم جانوری

 

 

13.

علوم جانوری فیزیولوژی جانوری

 

 

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

مدیر گروه: دکتر مریم مهاجرانی               تلفن: 01135302455                        ایمیل: m.mohajerani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

14.

زیست شناسی سلولی و مولکولی

15.

زیست شناسی - میکروبیولوژی

 

 

16.

زیست شناسی - بیوشیمی

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر سعید میرزانژاد
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: saeed@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای محمد نصرپور
شماره تماس: 35302401-011
نمابر:35342126-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه