دانشکده هنر و معماری

 

گروه معماری

 

مدیر گروه: دکتر وحید حیدرنتاج                           تلفن: 09122189136                  ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

مهندسی معماری

 

2.

فناوری معماری

 

 

گروه شهرسازی

 

مدیر گروه: دکتر ایرج اسدی                               تلفن: 09125134729                                ایمیل: i.asadie@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

برنامه ریزی شهری

 

 

4.

مهندسی شهرسازی

 

 

گروه صنایع دستی

 

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده                        تلفن: 01135302760                      ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

صنایع دستی

 

 

گروه پژوهش هنر

 

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده                     تلفن: 01135302760                        ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

6.

پژوهش هنر

 

 

گروه کتابت و نگارگری

 

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده                       تلفن: 01135302760                       ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

7.

کتابت و نگارگری

 

 

گروه باستان شناسی

 

مدیر گروه: دکتر رحمت عباس نژاد سرستی       تلفن: 09111159975                         ایمیل: r.abbasnejad@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

8.

باستان شناسی اسلامی

 

9.

باستان شناسی تاریخی

 

10.

باستان شناسی ماقبل تاریخ

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: سید رسول موسوی حاجی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: r.mousavihaji@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: محمود علی اکبری
شماره تماس: 35302701-011 ؛ 35342981-011
نمابر: 35302702-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری