دانشکده فنی و مهندسی

 

 

گروه مهندسی عمران

 

مدیر گروه: دکتر احسان جهانی بهنمیری          تلفن: 09358549107                                  ایمیل: e.jahani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

مهندسی عمران

 

گروه مهندسی کامپیوتر

 

مدیر گروه: دکتر خدیجه آقاجانی                      تلفن: 35302000-011                        ایمیل: kh.aghajani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

مهندسی کامپیوتر

 

 

گروه مهندسی مکانیک

 

مدیر گروه: دکتر مرتضی قربانزاده آهنگری              تلفن: 09111142166             ایمیل: m.ghorbanzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

مهندسی مکانیک

 

 

گروه مهندسی شیمی

 

مدیر گروه: دکتر حامد سلیمی کناری                          تلفن: 09113121976                ایمیل: h.salimi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

مهندسی شیمی

 

گروه مهندسی برق

 

مدیر گروه: دکتر جمال قاسمی                           تلفن: 09113255892                          ایمیل: j.ghasemi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

مهندسی برق

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر علی اکبر عموئی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: aamooey@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده:
شماره تماس: 35302903-011
نمابر: 35302903-011 ؛ 35302921-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده فنی و مهندسی