دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

گروه اقیانوس شناسی

مدیر گروه: دکترمجتبی شکراله زاده

تلفن: 09308113069                          ایمیل: ms.taleshi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

اقیانوس شناسی

 

 

گروه زیست شناسی دریا

مدیر گروه: دکترمجتبی شکراله زاده

تلفن: 09308113069                          ایمیل: ms.taleshi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

 

 

گروه شیمی دریا

مدیر گروه: دکترمجتبی شکراله زاده

تلفن: 09308113069                          ایمیل: ms.taleshi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

شیمی دریا

 

 

گروه فیزیک دریا

مدیر گروه: دکترمجتبی شکراله زاده

تلفن: 09308113069                          ایمیل: ms.taleshi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

فیزیک دریا

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر علی اکبر عموئی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: aamooey@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده:
شماره تماس: 35302903-011
نمابر: 35302903-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی