دانشکده علوم اقتصادی و اداری

 

گروه علوم اقتصادی

 

مدیر گروه: دکتر سعید کریمی (ارشد و دکترا)                  تلفن: 35302560-011                 ایمیل: s.karimi@umz.ac.ir

مدیر گروه: دکتر محمدعلی احسانی (کارشناسی)              تلفن: 35302557-011                 ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 

1.

علوم اقتصادی

2.

علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل

 

 

3.

علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای

 

 

4.

علوم اقتصادی  اقتصاد بخش عمومی

 

 

5.

علوم اقتصادی  اقتصاد اسلامی

 

 

6.

علوم اقتصادی  اقتصاد پولی

 

 

7.

علوم اقتصادی  اقتصاد توسعه ای

 

 

8.

علوم اقتصادی اقتصادسنجی

 

 

گروه حسابداری

 

مدیر گروه: دکتر یحیی کامیابی                             تلفن: 35302592-011                  ایمیل:  y.kamyabi@umz.ac.ir

9.

حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

 

مدیر گروه: دکتر محمود یحیی زاده فر                     تلفن: 35302506-011                 ایمیل:

10.

مدیریت بازرگانی

 

11.

بازرگانی بین الملل

 

 

12.

بازاریابی

 

 

13.

بازاریابی بین الملل

 

 

14.

مدیریت منابع انسانی

 

 

15.

مدیریت دولتی - مدیریت تحول

 

 

گروه مدیریت صنعتی

 

مدیر گروه: دکتر عبدالحمید صفائی قادیکلایی              تلفن: 35302570-011                  ایمیل: ab.safaei@umz.ac.ir

16.

مدیریت صنعتی

 

17.

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

 

 

18.

مدیریت صنعتی تولید و عملیات

 

19.

سیاستگذاری علم و فناوری

 

 

20.

مدیریت کارآفرینی  فناوری

 

 

21.

مدیریت کارآفرینی کسب و کار جدید

 

 

گروه مدیریت اجرایی

 

مدیر گروه: دکتر مرتضی موقر                                 تلفن: 35302532-011               ایمیل: m.movaghar@umz.ac.ir

22.

مدیریت اجرایی

 

 

گروه اقتصاد انرژی

 

مدیر گروه: دکتر سعید راسخی                                   تلفن: 35302562-011              ایمیل:

23.

اقتصاد انرژی

 

 

 


اطلاعات دانشکده:
 
رییس دانشکده: دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: mgilak@umz.ac.ir
مسئول دفتر رییس دانشکده: علیرضا رضایی
شماره تماس: 35302501-011
نمابر: 35302502-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری