دانشکده شیمی

 

گروه شیمی آلی

 

مدیر گروه: دکتر سکینه اصغری                               تلفن: 09111231156                      ایمیل: s.asghari@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

شیمی آلی

 

گروه شیمی تجزیه

 

مدیر گروه: دکتر عبدالرئوف صمدی                          تلفن: 01135302396                          ایمیل: samadi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

شیمی تجزیه

 

گروه شیمی فیزیک

 

مدیر گروه: دکتر داود فرمان زاده                             تلفن: 01135302382               ایمیل: d.farmanzad@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

شیمی فیزیک

 

گروه شیمی معدنی

 

مدیر گروه: دکتر عباس اسلامی                          تلفن: 01135302381                             ایمیل: eslami@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

شیمی معدنی

 

5.

شیمی (سابقاً شیمی محض و شیمی کاربردی)

 

 

گروه شیمی کاربردی

 

مدیر گروه: دکتر شهرام قاسمی                           تلفن: 01135302397                         ایمیل: sghasemi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

6.

شیمی کاربردی

 

7.

نانوشیمی

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر رضا اوجانی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: fer-o@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای محمد صمدیان
شماره تماس: 35302301-011
نمابر:35302302-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده شیمی