دانشکده علوم ریاضی

 

گروه ریاضی

 

مدیر گروه: دکتر محسن علیمحمدی                           تلفن: 09111285323                       ایمیل: amohsen@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

ریاضیات و کاربردها

 

 

2.

ریاضی محض - آنالیز

 

3.

ریاضی محض - هندسه

 

4.

ریاضی محض - جبر

 

5.

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 

6.

ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

 

گروه آمار

 

مدیر گروه: دکتر مهران نقی زاده                       تلفن: 09112149640                    ایمیل: m.naghizadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

7.

آمار و کاربردها

علوم گروه کامپیوتر

 

مدیر گروه: دکتر عزیزاله ولی نژاد                       تلفن: 09111166990                          ایمیل: valinejad@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

8.

علوم کامپیوتر

 

 

9.

علوم کامپیوتر (محاسبات علمی)

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر یحیی طالبی رستمی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: talebi@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: خانم مریم حمیدی
شماره تماس: 35302430-011
نمابر:35302600-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم ریاضی