دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

گروه حقوق

 

مدیر گروه: دکتر مرتضی نجابت خواه                   تلفن: 09123323306            ایمیل:

 

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

حقوق

 

 

 

2.

حقوق عمومی

 

 

 

3.

حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

4.

حقوق بین الملل

 

 

 

گروه حقوق خصوصی

 

مدیر گروه: دکتر سام محمدی                          تلفن: 09111119556                     ایمیل:

 

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

حقوق خصوصی

 

 

گروه علوم سیاسی

 

مدیر گروه: دکتر احمد رشیدی                          تلفن: 09123879724               ایمیل:

 

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

6.

علوم سیاسی

 

7.

روابط بین الملل

 

 

 

8.

اندیشه سیاسی در اسلام

 

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: جواد تقی زاده
نشانی ایمیل رئیس دانشکده:
مسول دفتر رئیس دانشکده:آقای احمد خستو
شماره تماس: 01135302101
نمابر: 01135302102
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی