دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

مدیر گروه: دکتر حسن طالبی                               تلفن: 01135302670                   ایمیل: htalebi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

2.

آموزش زبان انگلیسی

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

مدیر گروه: دکتر رضا ستاری                                تلفن: 09113120112                   ایمیل: rezasatari@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

زبان و ادبیات فارسی

 

4.

ادبیات عرفانی

 

 

 

گروه علوم اجتماعی

 

مدیر گروه: دکتر رحمت اله معمار                       تلفن:                                     ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

پژوهشگری علوم اجتماعی

 

 

6.

مردم شناسی

 

 

 

7.

جامعه شناسی

 

 

 

8.

مطالعات جوانان

 

 

 

9.

بررسی مسائل اجتماعی ایران

 

 

 

10.

جامعه شناسی فرهنگی

 

 

 

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

مدیر گروه: دکتر همت الله رورده                        تلفن:                                         ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

11.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

12.

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

 

 

13.

هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 

 

 

14.

مخاطرات محیطی طبیعی و انسانی

 

 

 

15.

اکوتورسیم

 

 

 

گروه مدیریت جهانگردی

 

مدیر گروه: دکتر مصطفی قدمی                              تلفن: 09122456095               ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

16.

مدیریت جهانگردی

 

 

 

17.

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 

 

 

18.

بازاریابی جهانگردی

 

 

 

گروه مترجمی زبان روسی

 

مدیر گروه: دکتر معصومه معتمدنیا                        تلفن: 09111385034             ایمیل: m.motamednia@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

19.

مترجمی زبان روسی

 

 

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

مدیر گروه: دکتر حسن گودرزی                              تلفن: 09126659342           ایمیل: h.goudarzi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

20.

زبان و ادبیات عربی

 

 

گروه تاریخ

 

مدیر گروه: دکتر شجری                                         تلفن: 09111289329        ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

21.

تاریخ اسلام

 

 

 

گروه علوم تربیتی

 

مدیر گروه: دکتر حکیمه السادات شریف زاده            تلفن: 09113542460       ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

22.

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

23.

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

 

 

24.

برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

25.

آموزش عالی (برنامه‌ریزی توسعه)

 

 

 

26.

برنامه ریزی درسی

 

 

 

گروه روانشناسی

 

مدیر گروه: دکتر حبیب اله نادری                        تلفن: 09118983286     ایمیل: h.naderi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

27.

روان شناسی عمومی

 

 

 

28.

روان شناسی تربیتی

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر حیدر جانعلی زاده
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: hjc@umz.ac.ir
مسئول دفتر رئیس دانشکده: خانم مریم محمدپور
شماره تماس: 01135302601
نمابر: 01135302602
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی