متقاضیان تحصیل در دانشگاه مازندران لازم است جهت بررسی مدارک مبلغ 1/000/000 ریال (معادل صد هزار تومان) به حساب جاری شماره IR3801800000000000952947001 به نام تمرکز عواید دانشجویان بین الملل دانشگاه مازندران نزد بانک تجارت شعبه بابلسر واریز نموده و تصویر فیش واریزی به ایمیل دفتر همکاری های علمی بین المللی ارسال نمایید.