متقاضیان تحصیل در دانشگاه مازندران می بایست جهت بررسی مدارک معادل ریالی مبلغ 20 دلار را به شماره حساب جاری IR3801800000000000952947001 به نام تمرکز عواید دانشجویان بین الملل دانشگاه مازندران نزد بانک تجارت شعبه بابلسر واریز نمایند.