ماموریت:

 • معرفی توانمندی‌های علمی و پژوهشی  دانشگاه در سطح بین‌المللی
 • ارتقاء سطح علمی حوزه‌های مختلف دانشگاه به کمک ایجاد ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور
 • گسترش همکاری ها و عقد قراردادهای بین المللی با دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات علمی پژوهشی
 • برگزاری سمینارها و همایش های ملی و بین المللی در دانشگاه
 • ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی تعیین رنکینگ دانشگاهی
 • حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی
 • جذب دانشجوهای غیرایرانی و ایجاد فضای علمی فرا ملیتی 
 • پیگیری اقدامات و هماهنگی های لازم برای عقد تفا همنامه های بین المللی با هدف تبادل دانشجو

چشم‌انداز :

 • دانشگاه تحقیقات محور و توانمند در تو لید نشر دانش و فناوری 
 • همگام با تحولات پر شتاب محیط بین‌المللی و آشنا با تغییرات در زمینه همکاری علمی و بین‌المللی
 •  استفاده از فضای بین‌المللی به عنوان فرصت در جهت نیل به اهداف دانشگاه
 • زمینه سازی برای همکاریهای علمی آموزشی با دانشگاه‌های خارجی
 • شناساندن ظرفیت ها و امتیازهای موجود در دانشگاه درسطوح بین المللی