مراحل دعوت از متخصصان ایرانی

1
تكميل فرم (English).

2

ارسال تمامی مدارک به ایمیل دفتر همکاری های علمی بین المللی

Iranian professors based abroad who wish to cooperate with UMZ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎمه ﻧﺤﻮه ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

ﻣﻘﺪمه

ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی ﺗﻮسعه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و به ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ترجمه آﺛﺎر و نوشته ھﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺳﻔﺮ آﻧﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در گذشته ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ھﻢ اﯾﻦ مساله ﻧﻘﺶ  ﻣﮭﻤﯽ در رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺸﻮرھﺎ دارد. در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ فاصله ھﺎ ﮐﻮﺗﺎه و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه به ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮭﺎد رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ مشابه در ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و به وظیفه اﺻﻠﯽ اش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران همیشه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ به اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ھﻤﭽﻮن وظیفه ای داﻧﺸﮕﺎھﯽ و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس به دﻋﻮت از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ توجه به ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و علاقه آﻧﺎن به وطﻦ و ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن به ﻋﻠﻢ روز دﻧﯿﺎ، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه و آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ یافته ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ زمینه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ آﺛﺎر آﻧﮭﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺸﻮد. ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری، ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای رﺷﺪ و توسعه داﻧﺶ و ﺑﺮوز ﺷﺪن اطلاعات اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن که ﺑﺮای رﺳﯿﺪن به اﯾﻦ ھﺪف داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران آﯾﯿﻦ نامه ای را به ﺷﺮح زﯾﺮ در ﺑﺎب ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

 اھﺪاف 

 1. ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺟﮭﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران.
 2. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط به ھﻮﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ در اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺲ  وطن دوﺳﺘﯽ آﻧﺎن.
 3. ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎن.
 4. اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ به ﮐﺸﻮر و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻘﻮﯾﺖ دوره ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه.
 5. آﮔﺎھﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از اھﺪاف، ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی پیشرفته و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ 
 6. ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ از طﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک 
 7. اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در توسعه ﻋﻠﻤﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از طریق اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ به ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ.
 8. ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 

برنامه ھﺎ

 برنامه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

 1. ارائه دروس ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ که در ﻋﯿﻦ ﺿﺮوری ﺑﻮدن، در اﯾﺮان و ﺑﻮﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻤﺘﺮ به آﻧﮭﺎ توجه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ مواجهه اﺳﺖ.
 2. ارائه ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه.
 3. ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی ﻓﺸﺮده دروس وﯾﮋه.
 4. ارائه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ.
 5. ھﻤﮑﺎری در ﺗﺪرﯾﺲ دوره ھﺎی دﮐﺘﺮی.
 6. ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ.

برنامه ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ

 1. برنامه رﯾﺰی و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه.
 2. راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﯾﺎن نامه ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی به ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران.
 3. اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر علمی (کتاب، مقاله و ...) به ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
 4. ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮوری: در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط به ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط به کمیته ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺬب اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر که ﺗﺮﮐﯿﺐ آن در ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﺷﻮد. 

ﺿﻮاﺑﻂ و راھﮑﺎرھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای به ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎدان ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران 

اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ نامه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ در ﮐﺎدر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎن (داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻓﮭﺮﺳﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ به ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز در ﯾﮏ موسسه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در رشته و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد شناخته ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﻓﺮاد، ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﻨﺘﺨﺐ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ‏ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن بازنشسته ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﺋﯿﻦ نامه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3: اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ نامه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺘﺒﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه و داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده به کمیته ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺬب اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ در کمیته ﻣﺰﺑﻮر از آﻧﺎن ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ کمیته ﻣﺮﮐﺐ از سه ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ،  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دو ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط به ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﻋﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. 

 ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ھﻤﮑﺎری

ھﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ نیمه وﻗﺖ، اﻓﺘﺨﺎری و ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ نیمه وﻗﺖ: ﻋﻀﻮ نیمه وﻗﺖ ﻋﻀﻮی اﺳﺖ که در ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﻀﻮر داشته ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻓﺘﺨﺎری: ﻋﻀﻮی اﺳﺖ که ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ هفته در ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﻀﻮر یافته و در طﻮل ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎره وﻗﺖ: ﻋﻀﻮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه (ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب) در ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﻀﻮر یافته و ﺣﺪاﻗﻞ ۴٠ ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل به اﻣﺮ آﻣﻮزش (ﺗﺪرﯾﺲ، ارائه ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ) و ﯾﺎ دو  ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪت به اﻣﺮ ﭘﮋوھﺶ (راھﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ) داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه 4: ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﻀﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ نامه ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﮑﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎل به کمیته ﻣﻨﺘﺨﺐ ارائه ﺷﻮد. 

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻌﮭﺪات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران 

 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ به ﮐﺴﺎﻧﯽ که به ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﻤﮑﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ هزینه اﯾﺎب و ذھﺎب و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺖ، ﺣﻖ الزحمه ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آموزانه ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ھﻢ مرتبه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ به ﮐﺴﺎﻧﯽ که به ﺻﻮرت اﻓﺘﺨﺎری ھﻤﮑﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد، ﺗﻨﮭﺎ هزینه اﯾﺎب و ذھﺎب و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ارائه ﻧﻤﺎﯾﺪ.