ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

از این پس فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاه مازندران و دانشگاههای منتخب استان می‌توانند مدارک خود را ‏جهت ترجمه به انگلیسی به دفتر همکاری‌های علمی‌ و بین‌المللی دانشگاه تحویل دهند‎.

در راستای‌ ارتقاي ارائه خدمات به مراجعین به دفتر همکاری‌های علمی‌ و بین‌المللی دانشگاه، این دفتر با مشورت و بهره ‏گیری از تجربیات برخی‌ از دانشگاه‌های تراز اول کشور اقدام به ترجمه انگلیسی مدارک دانشگاهی از قبیل دانشنامه، ریز ‏نمرات، معرفی‌ نامه، لاک و مهر مدارک برای دانشجویان/ فارغ‌التحصیلان... مشتاق تحصیل در دانشگاه‌های خارج از ‏کشور را نموده است.

لازم به ذکر است که مدارک دانشجویانی که تسویه کامل با دانشگاه نموده باشند ترجمه رسمی یا OFFICIAL می‌شود ‏و مدارک متقاضیانی که تسویه حساب کامل نکرده‌اند با نشان‎ ‏UNOFFICIAL‏ یا غیررسمی ترجمه شده و در اختیار آنها ‏قرار می‌گیرد.

‏ همچنین‌ شایان ذکر است که اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاه مازندران که قصد ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های ‏خارجی را دارند می بایست هزینه زیادی را جهت ترجمه مدارک متقبل شوند، در حالی که مدارک ترجمه شده ممهور و ‏ارسالی توسط دفتر همکاری‌های علمی‌ و بین‌المللی دانشگاه از همان اعتبار برخوردار است. آن‌دسته از مدارکی که بصورت ‏غیررسمی ترجمه می‌شود عموما برای انجام امور ابتدایی اخذ پذیرش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضا دانشگاه‌های ‏بذیرش دهنده به آن اکتفا می نمایند.

در مواردی که نیاز به صدور گواهی و یا معرفی نامه ای (عمدتا برای دانشجویان ارشد و دکتری) باشد با استاد و یا گروه ‏مربوطه مکاتبات لازم صورت میگیرد.‏

ﻣﺪارک ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺬاشته ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﮭﺮ و ﻣﻮم به ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

دانلود نمونه مدرک ترجمه شده

جدول ارائه خدمات دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه مازندران
  نوع مدرک ﻗﯿﻤﺖ توضیحات
1 داﻧﺸﻨﺎمه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

ﺗﺮجمه و ﭘﺮﯾﻨﺖ:
500.000 ﷼
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | دﮐﺘﺮی

اسکن، ﺗﺮجمه و ﭘﺮﯾﻨﺖ:
700.000 ﷼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | دﮐﺘﺮی

ﺑﺮای ﺻﺪور نسخه اول: ‏
‏500.000 ﷼

ﺑﺮای ھﺮ نسخه اﺿﺎﻓﯽ: ‏
‏250.000 ﷼

ارﺳﺎل به اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ: ‏
‏50.000 ﷼ ‏

ارﺳﺎل به اﯾﻤﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ‏ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‏ایمیل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ‏داﻧﺸﮕﺎه:‏
‏50.000 ﷼

2 ﮔﻮاھﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

ﺗﺮجمه و ﭘﺮﯾﻨﺖ:
250.000 ﷼
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | دﮐﺘﺮی

اسکن، ﺗﺮجمه و ﭘﺮﯾﻨﺖ:
350.000 ﷼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | دﮐﺘﺮی

ﺑﺮای ﺻﺪور نسخه اول: ‏
‏250.000 ﷼

ﺑﺮای ھﺮ نسخه اﺿﺎﻓﯽ: ‏
‏250.000 ﷼

ارﺳﺎل به اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ: ‏
‏50.000 ﷼ ‏

ارﺳﺎل به اﯾﻤﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ‏ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‏ایمیل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ‏داﻧﺸﮕﺎه:‏
‏50.000 ﷼

3 رﯾﺰ ﻧﻤﺮات و ...

500.000 ﷼
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | دﮐﺘﺮی

ﻻک و ﻣﮭﺮ ﻣﺪارک،
ارائه به ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری

ﺑﺮای ھﺮ نسخه اﺿﺎﻓﯽ :
50.000 ﷼

4 رﯾﺰ ﻧﻤﺮات و ...

200.000 ریال
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ | دﮐﺘﺮی

ﻻک و ﻣﮭﺮ ﻣﺪارک،
اﺳﮑﻦ و ارﺳﺎل به اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

5 ترجمه ریزنمرات کارشناسی 1200.000 ریال

برای هر نسخه اضافی:
600.000 ریال

6 ترجمه ریزنمرات کارشناسی ارشد 800.000 ریال

برای هر نسخه اضافی:
400.000 ریال

7 ترجمه ریزنمرات دکتری 800.000 ریال

برای هر نسخه اضافی:
400.000 ریال

امتیازدهی