- دکتر حسن طالبی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی  ۱۳۹۱-۱۳۹۳

- دکتر صادق صالحی - علوم اجتماعی

- دکتر صدیقه لطفی - جغرافیا

- دکتر حجت صفار حیدری - علوم تربیتی