- دکتر حسن طالبی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی  1391-1393

لیسانس: دانشگاه زنجان رشته زبان و ادبیات فارسی. 

فوق لیسانس: دانشگاه خاتم آموزش زبان انگلیسی.

دکترا: دانشگاه مایسوره آموزش زبان انگلیسی.

- دکتر صادق صالحی - گروه علوم اجتماعی - 1390-1391

- دکتر صدیقه لطفی - گروه جغرافیا - 1389-1390

- دکتر حجت صفار حیدری - گروه علوم تربیتی - 1388-1389

- دکتر کریم سلیمانی - گروه آبخیزداری - 1385-1387

- دکتر محسن جهانشاهی - گروه مهندسی شیمی - 1383-1385

- دکتر مفید گرجی - گروه مهندسی مکانیک - 1381-1383