انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه مازندران با دانشگاه البیرونی افغانستان
1395/11/11