انجمن های بین المللی ای که دانشگاه مازندران عضو آنهاست

RCCR

مرکز پژوهشی حوزه ی اقلیمی خزر( RCCR) وابسته به دانشگاه مازندران

Khazar

اتحادیه دانشگاه های دولتی کشور های حاشیه دریای خزر

سایر انجمن های بین المللی

COMSATS

کمیسیون علم و فناوری برای توسعه پایدار جنوب(COMSATS)

COMSTECH

كميته دائمي همكاري علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي(COMSTECH)

TWAS

فرهنگستان علوم جهان سوم(TWAS)

TWNSO

شبکه سازمانهای علمی جهان سوم(TWNSO)

ICARD

طرح همكاريهاي بين المللي براي توسعه پژوهشهاي كاربردي(ICARD)

ICED

طرح همكاريهاي بين المللي براي توسعه آموزش(ICED)

ISECO

سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی(ISECO)

FUIW

اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام(FUIW)

IDB

بانک توسعه اسلامی(IDB)

IAU

اتحادیه دانشگاههای جهان(IAU)