انجمن های بین المللی 


انجمن های بین المللی ای که دانشگاه مازندران عضو آنهاست

مرکز پژوهشی حوزه ی اقلیمی خزر( RCCR) 
وابسته به دانشگاه مازندران

اتحادیه دانشگاه های دولتی
 کشور های حاشیه دریای خزر

 

 

 

 
     

سایر انجمن های بین المللی 

کمیسیون علم و فناوری برای توسعه پایدار جنوب(COMSATS)

كميته دائمي همكاري علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي(COMSTECH)

فرهنگستان علوم جهان سوم(TWAS)

 

شبکه سازمانهای علمی جهان سوم(TWNSO)

طرح همكاريهاي بين المللي براي توسعه پژوهشهاي كاربردي(ICARD)

 طرح همكاريهاي بين المللي براي توسعه آموزش(ICED) 

سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی(ISECO)

اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام(FUIW)

بانک توسعه اسلامی(IDB)  

 اتحادیه دانشگاههای جهان(IAU)