ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

شورای بین الملل دانشگاه به منظور تصمیم گیری در مورد مسائل ‏مختلف مرتبط به فعالیتهای بین المللی تشکیل شده است. اولین جلسه رسمی این شورا در تاریخ 18 آبان 1398 ‏برگزار گردید. اعضای شورا بین الملل متشکل از رئیس دانشگاه، مدیر دفتر همکاری های علمی و ‏بین المللی و تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه مازندران می باشد. در ذیل این صفحه، ‏لیست کامل اعضا ی این شورا ارایه میشود.

دکتر زینب السادات حسینی

دکتر زینب السادات حسینی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر کوروش نوذری

دکتر کوروش نوذری

استاد دانشکده علوم پایه و رئیس دانشگاه مازندران

دکتر محمود عزیزی

دکتر محمود عزیزی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی

دکتر حسن گودرزی لمراسکی

دکتر حسن گودرزی لمراسکی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی

خانم گلتاج صادقی

خانم گلتاج صادقی

کارشناس مسئول دفتر همکاری های علمی و بین المللی

دکتر حسین بزرگیان

دکتر حسین بزرگیان

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و مدیر مرکز آزفا

دکتر محمد حسین فاطمی

دکتر محمد حسین فاطمی

استاد دانشکده شیمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علیرضا خصالی

دکتر علیرضا خصالی

استاد دانشکده علوم پایه و معاون پژوهش و فناوری

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر ولی الله دبیدی روشن

دکتر ولی الله دبیدی روشن

استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و معاون دانشجویی

دکتر محمود شارع پور

دکتر محمود شارع پور

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر مرتضی محسنی

دکتر مرتضی محسنی

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر حمید گلچوبيان

دکتر حمید گلچوبيان

استاد دانشکده شیمی

دکتر فرشاد صحبت زاده

دکتر فرشاد صحبت زاده

استاد دانشکده علوم پایه و مدیر مرکز رشد

دکتر منصور اسلامی

دکتر منصور اسلامی

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و معاون آموزشی و دانشجویی این دانشکده

دکتر مصطفی رستمی

دکتر مصطفی رستمی

استادیار دانشکده هنر و معماری و مدیر گروه صنایع دستی

دکتر حبیب حمیدی نژاد

دکتر حبیب حمیدی نژاد

استادیار دانشکده علوم پایه و معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه

دکتر مجید آقائی

دکتر مجید آقائی

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری و مدیر امور پژوهشی و فناوری

دکتر علیرضا نقی نژاد

دکتر علیرضا نقی نژاد

استاد دانشکده علوم پایه و مسئول باغ گیاه شناسی

دکتر روزبه میرزائی

دکتر روزبه میرزائی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر مریم آخوندیان

دکتر مریم آخوندیان

استادیار دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی و رئیس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر

دکتر ناصر کردانی

دکتر ناصر کردانی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی و مسئول موزه دانشگاه مازندران

دکتر سپنتا مجتهد زاده

دکتر سپنتا مجتهد زاده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر حسین جعفری

دکتر حسین جعفری

استاد دانشکده ریاضی