شورای بین الملل دانشگاه به منظور تصمیم گیری در مورد مسائل ‏مختلف مرتبط به فعالیتهای بین المللی تشکیل شده است. اولین جلسه رسمی این شورا در تاریخ 18 آبان 1398 ‏برگزار گردید. اعضای شورا بین الملل متشکل از رئیس دانشگاه، مدیر دفتر همکاری های علمی و ‏بین المللی و تعدادی از اعضاء هیت علمی دانشگاه مازندران می باشد. در ذیل این صفحه، ‏لیست کامل اعضا ی این شورا ارایه میشود.

 • Nozari

  جناب آقای دکتر کوروش نوذری
  رئیس دانشگاه مازندران

 • Mahmoud Azizi

  جناب آقای محمود عزیزی
  مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی

 • دکتر حسین گودرزی

  جناب آقای دکتر حسن گودرزی
  معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی و سرپرست دانشجویان خارجی

 • سرکار خانم گلتاج صادقی
  کارشناس دفتر همکاری های علمی و بین المللی

 • دکتر حسین بزرگیان

  جناب آقای دکتر حسین بزرگیان
  مدیر مرکز آزفا دانشگاه مازندران

 • جناب آقای دکتر محمد حسین فاطمی

  جناب آقای دکتر محمد حسین فاطمی
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • جناب آقای دکتر علیرضا خصالی

  جناب آقای دکتر علیرضا خصالی
  معاون پژوهش و فناوری

 • جناب آقای دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

  جناب آقای دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
  معاون فرهنگی و اجتماعی

 • جناب آقای دکتر ولی الله دبیدی روشن

  جناب آقای دکتر ولی الله دبیدی روشن
  معاون دانشجویی

 • جناب آقای دکتر محمود شارع پور

  جناب آقای دکتر محمود شارع پور
  عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 • جناب آقای دکتر مرتضی محسنی

  جناب آقای دکتر مرتضی محسنی
  مدیر استانی جذب هیأت علمی

 • جناب آقای دکتر حمید گلچوبيان

  جناب آقای دکتر حمید گلچوبيان
  عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

 • جناب آقای دکتر فرشاد صحبت زاده

  جناب آقای دکتر فرشاد صحبت زاده
  مدیر مرکز رشد

 • جناب آقای دکتر منصور اسلامی

  جناب آقای دکتر منصور اسلامی
  معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی

 • جناب آقای دکتر مصطفی رستمی

  جناب آقای دکتر مصطفی رستمی
  مدیر گروه صنایع دستی

 • جناب آقای دکتر محسن نورائی

  جناب آقای دکتر محسن نورائی
  عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 • جناب آقای دکتر حبیب حمیدی نژاد

  جناب آقای دکتر حبیب حمیدی نژاد
  معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه

 • جناب آقای دکتر مجید آقائی

  جناب آقای دکتر مجید آقائی
  مدیر امور پژوهشی و فناوری

 • جناب آقای دکتر علیرضا نقی نژاد

  جناب آقای دکتر علیرضا نقی نژاد
  مسئول باغ گیاه شناسی

 • جناب آقای دکتر روزبه میرزائی

  جناب آقای دکتر روزبه میرزائی
  عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 • سرکار خانم دکتر مریم آخوندیان ‏

  سرکار خانم دکتر مریم آخوندیان
  رئیس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر

 • جناب آقای دکتر ناصر کردانی

  جناب آقای دکتر ناصر کردانی
  مسئول موزه دانشگاه

 • جناب آقای دکتر محسن عباس زاده مرزبالی

  جناب آقای دکتر محسن عباس زاده مرزبالی ‏
  عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 • جناب آقای حسین جعفری ‏

  جناب آقای حسین جعفری