Group Photo
PLC Center

دفتر همکاری های علمی و بین المللی

Azizi

دکتر محمود عزیزی جمنانی

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

Our Team

دکتر حسن گودرزی لمراسکی

معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی

Our Team

سرکار خانم گلتاج صادقی

کارشناس مسئول دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران

Our Team

نوید رفاه نیا

کارشناس دفتر: مترجم مهمانان خارجی - امور مربوط به رنکینگ دانشگاه

Our Team

زهرا مومنی

کارشناس دفتر: امور مربوط به بورس مولانا و ارسمس پلاس

Our Team

زکریا شیرمحمدلی

کارشناس دفتر: مترجم - امور مربوط به موسسه کنفوسیوس - طراحی صفحات وبسایت، برنامه نویسی و تولید محتوا

سرپرستی دانشجویان بین المللی

Our Team

آقای غلامحسین مشهدی

سرپرست دانشجویان بین المللی

Our Team

آقای ادیب الصبری

نماینده دانشجویان غیر ایرانی (نماینده دانشجویان یمنی، سوری, تاجیک و عراقی)

Our Team

آقای احمد فیاض

نماینده دانشجویان غیر ایرانی (دانشجویان عراقی)

PLC Center

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)

Our Team

دکتر حسین بزرگیان

مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) دانشگاه مازندران و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مازندران

PLC Center

انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران (آموزش زبان چینی)

Our Team

دکتر محمود عزیزی جمنانی

مدیر ایرانی انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

Our Team

آقای شینیو شو

مدیر چینی انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

Our Team

آقای نینگ ژانگ

مدرس چینی انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران