مدیریت  کارشناسان دفتر سرپرستی دانشجویان بین المللی مرکز آزفا انستیتو کنفوسیوس

 

مدیریت دفتر همکاری های علمی بین المللی

 

 

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی 
دکتر محمود عزیزی

  تلفن همراه: 09112155034
  تلفن دفتر: 01135303130، 01135303132
  ایمیل: mazizijam@umz.ac.ir

مدیران پیشین


اطلاعات بیشتر

معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی 
دکتر حسن گودرزی لمراسکی

  تلفن همراه: 09126659342
  تلفن دفتر: 
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir


 

کارشناس مسئول دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران
سرکار خانم گلتاج صادقی

  تلفن همراه: 09113136696
  تلفن دفتر: 01135303130، 01135303132
  ایمیل: g.sadeghi@umz.ac.ir

اطلاعات بیشتر

 

کارشناسان دفتر همکاری های علمی بین المللی

 

 

کارشناس دفتر
زهرا مومنی

  تلفن دفتر: 01135303130، 01135303132
  ایمیل: international@umz.ac.ir


کارشناس دفتر
سلیمان عبادی راد

   تلفن همراه: 09382582919
   ایمیل: 
international@umz.ac.ir


کارشناس دفتر
نوید رفاه نیا

 

  
  ایمیل: international@umz.ac.ir


کارشناس دفتر
زکریا شیرمحمدلی

  تلفن همراه: 09227235575
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir


 

سرپرستی دانشجویان بین المللی

 

سرپرست دانشجویان بین المللی 
آقای غلامحسین مشهدی

  تلفن همراه: 09113214817
  تلفن دفتر: 01135303334
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir


مسئول 
آقای ترکان

  تلفن همراه: 
  تلفن دفتر: 
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir


مسئول جذب دانشجویان خارجی
آقای ادیب الصبری

  تلفن همراه: 09303238154
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir


مسئول جذب دانشجویان خارجی
آقای احمد فیاض

  تلفن همراه: 
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir


 

 

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)

مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) دانشگاه مازندران و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مازندران
دکتر حسین بزرگیان

  تلفن همراه: 09113142001
  تلفن دفتر: 
01135302677

  ایمیل: h.bozorgian@umz.ac.ir

اطلاعات بیشتر


 

انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران (آموزش زبان چینی)

 

 

مدیر ایرانی انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران
دکتر محمود عزیزی

  تلفن همراه: 09112155034
  تلفن دفتر: 01135303130، 01135303132
  ایمیل: mazizijam@umz.ac.ir


اطلاعات بیشتر

مدیر چینی انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران
آقای شینیو شو

  تلفن همراه: 09055847316
  تلفن دفتر: 
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir

اطلاعات بیشتر


مدرس چینی انستیتو کنفوسیوس
آقای نینگ ژانگ

  تلفن همراه: 09369502069
  تلفن دفتر: 
  ایمیل: 
international@umz.ac.ir

اطلاعات بیشتر