کارت تبریک سال 1399

پوستر بورس تحصیلی مولانا

 

بروشور برنامه کلاس های برگزار شده برای برنامه
آموزشی ایران شناسی و آموزش زبان فارسی

که در مرکز آزفا دانشگاه مازندران برای دانشجویان روس برگذار شد.

گواهی دانشجویان و استادان زبان فارسی در مرکز آزفا

پوستر اعلامیه برای نشست معرفی برنامه اراسمس+

کاور خبرنامه دفتر همکاری های علمی بین المللی 2020

خبرنامه دفتر همکاری های علمی بین المللی 2020

بنر تبریک سال جدید چینی

گواهی اتمام دوره در انستیتو کنفوسیوس

بنر شروع کلاس انستیتو کنفوسیوس

کارت دانشجویان انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

بنر معرفی دوره های انستیتو کنفوسیوس

بنر معرفی دوره های مرکز زبان های خارجه دانشگاه مازندران

خبرنامه سال 2018

بنر پنجاهمین سالگرد دانشگاه مازندران

بنر آیین گشایش انستیتو کنفوسیوس

بنر خیر مقدم سفیرچین در ایران

بنر نشست دانشگاه مازندران با هیئت دانشگاه گیسن

بنر انستیتو کنفوسیوس دانشگاه مازندران

بنر تبلیغاتی دفتر همکاری های علمی بین المللی 

بنر نشست آشنایی با خدمات موسسه تبادلات آکادمیک آلمان

بنر گشایش انستیتو کنفوسیوس

بنر سخنرانی علمی دکتر استادکومیر نیچیجا

اینفوگرافیک معرفی دانشگاه مازندران

اینفوگرافیک معرفی دانشگاه مازندران

بنر خیر مقدم خدمت مدیر کل امور دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

بنر معرفی دفتر همکاری های علمی بین المللی 

مجله معرفی دانشگاه مازندران