دکتر محمود عزیزی جمنانی

نام و نام خانوادگی:
دکتر محمود عزیزی جمنانی

سمت:
مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی، مدیر ایرانی انستیتو کنفوسیوس

گروه:
هیئت مدیره ,انستیتو کنفوسیوس ,

مسئولیت ها:

تلفن ایمیل اطلاعات بیشتر

<#f:97599/>

بازگشت

اخبار

مشاهده همه ...