دانشکده علوم پایه


دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک هسته ای

مدیر گروه: دکتر امید ناصر قدسی

تلفن: 35302487-011      

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

فیزیک هسته ای

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

2.

ذرات بنیادی

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

 

گروه فیزیک اتمی و مولکولی

مدیر گروه: دکتر سودابه نوری

تلفن: -  ایمیل: --

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

فیزیک اتمی و مولکولی

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

4.

نجوم و اخترفیزیک

 

5.

مهندسی پلاسما

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

 

6.

فوتونیک

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

 

گروه فیزیک حالت جامد

مدیر گروه: دکتر محمد اکبرزاده پاشا

تلفن: ۰۹۱۹۰۳۱۰۵۰۳         ایمیل: M.Akbarzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

7.

فیزیک حالت جامد

 

  فیزیک

   

8.

گرانش و کیهان شناسی

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

9.

نانوفیزیک

(این رشته فقط به متقاضیان ایرانی ارائه می شود)

 

 

گروه زیست شناسی

مدیر گروه: دکتر پریسا داودی

تلفن: --             ایمیل: --

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

10.

علوم گیاهی

 

 

11.

علوم گیاهی – سیستماتیک بوم شناسی

 

 

12.

علوم جانوری

 

 

13.

علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

 

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

مدیر گروه: دکتر اباصلت حسین زاده

تلفن: --                ایمیل:  --

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

14.

زیست شناسی – سلولی و مولکولی

16.

زیست شناسی - بیوشیمی

 

 


گروه علوم زیست

مدیر گروه: دکتر فاطمه کاردل

تلفن: 35302450-011                   ایمیل: f.kardel@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

17.

علوم محیط زیست

 

 


گروه میکروبیولوژی
مدیر گروه: دکتر مجتبی محسنی
 تلفن:35302497-011       ایمیل : m.mohseni@umz.ac.ir

  رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
18. میکروبیولوژی   
19. میکروبیولوژی-محیطی    
20. میکروبیولوژی-صنعتی    
21. میکروبیولوژی-میکروب های بیماری زا    

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر سعید میرزانژاد
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: saeed@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای محمد نصرپور
شماره تماس: 35302401-011
نمابر:35342126-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه