دانشکده هنر و معماری


دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

مدیر گروه: دکتر فریال احمدی

تلفن: 09122189136      ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

مهندسی معماری

 

2.

فناوری معماری

 

 

گروه شهرسازی

مدیر گروه: مهندس محمدرضا حق جو

تلفن: 09123776297                   ایمیل:m.haghjou@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

برنامه ریزی شهری

 

 

4.

مهندسی شهرسازی

 

 

گروه صنایع دستی

مدیر گروه: دکتر مصطفی رستمی

تلفن:09111144844                 ایمیل: m.rostami@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

صنایع دستی

 

 

گروه پژوهش هنر

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده

تلفن: 01135302760                     ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

6.

پژوهش هنر

 

 

گروه کتابت و نگارگری

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده

تلفن: 01135302760                     ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

7.

کتابت و نگارگری

 

 

گروه باستان شناسی

مدیر گروه: دکتر محمد قمری

تلفن:                      ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

8.

باستان شناسی اسلامی

 

9.

باستان شناسی تاریخی

 

10.

باستان شناسی ماقبل تاریخ

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: سید رسول موسوی حاجی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: r.mousavihaji@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: محمود علی اکبری
شماره تماس: 35302701-011 ؛ 35342981-011
نمابر: 35302702-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری