ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر سید رسول موسوی حاجی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: r.mousavihaji@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده: آقای محمود علی اکبری

شماره تماس: +98113-530-2701, +98113-530-2981

نمابر: +989113-530-2702

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

مدیر گروه: دکتر روح الله رحیمی
تلفن: +98917-776-2438
ایمیل: r.rahimi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی معماری  
فناوری معماری    

گروه شهرسازی

مدیر گروه: مهندس محمدرضا حق جو
تلفن: +98912-377-6297
ایمیل: m.haghjou@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
برنامه ریزی شهری    
مهندسی شهرسازی    

گروه صنایع دستی

مدیر گروه: دکتر مصطفی رستمی
تلفن: +98911-114-4844
ایمیل: m.rostami@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
صنایع دستی    

گروه پژوهش هنر

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده
تلفن: +98113-530-2760
ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
پژوهش هنر    

گروه گروه کتابت و نگارگری

مدیر گروه: دکتر محمد اعظم زاده
تلفن: +98113-530-2760
ایمیل: a.azamzadeh@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
کتابت و نگارگری    

گروه باستان شناسی

مدیر گروه: دکتر محمد قمری
تلفن: --
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
باستان شناسی اسلامی  
باستان شناسی اسلامی  
باستان شناسی ماقبل تاریخ