ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر عباس رشیدی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: rashidi@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده:

شماره تماس: +98113-530-2903

نمابر: +989113-530-2903

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

مدیر گروه: دکتر محمود محمد رضاپور طبری
تلفن: +98113-530-5133
ایمیل: mrtabari57@gmail.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی عمران    
مهندسی عمران - سازه    
مهندسی عمران - زلزله    

گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه: دکتر پیام محمودی نصر
تلفن: +98912-530-4797
ایمیل: p.mahmoudi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی کامپیوتر    
مهندسی فناوری اطلاعات    
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار    

گروه مهندسی مکانیک

مدیر گروه: دکتر محمد ملاعلی پور
تلفن: +98911-114-2166
ایمیل: m.ghorbanzadeh@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی مکانیک    

گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا غفوری
تلفن: +98911-214-9640
ایمیل: h.salimi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی شیمی  

گروه مهندسی برق

مدیر گروه: دکتر حجت غنودی
تلفن: +98113-530-5107
ایمیل: k.gorgani@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی برق