دانشکده فنی و مهندسی


دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

مدیر گروه: دکتر محمود محمد رضاپور طبری

تلفن: 01135305133      ایمیل: mrtabari57@gmail.com

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

مهندسی عمران

 

 

  مهندسی عمران - سازه  

 
  مهندسی عمران - زلزله  

 

گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه: دکتر پیام محمودی نصر

تلفن: 09125304797     ایمیل: p.mahmoudi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

مهندسی کامپیوتر

 

 

  مهندسی فناوری اطلاعات

   
  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

   

گروه مهندسی مکانیک

مدیر گروه: دکتر محمد ملاعلی پور

تلفن: 09111142166          ایمیل: m.ghorbanzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

مهندسی مکانیک

 

 

گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا غفوری

تلفن: 09113121976           ایمیل: h.salimi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

مهندسی شیمی

 

گروه مهندسی برق

مدیر گروه: دکتر حجت غنودی

تلفن: 35305107-011           ایمیل: k.gorgani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

مهندسی برق

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر عباس رشیدی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: rashidi@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده:
شماره تماس: 35302903-011
نمابر: 35302903-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده فنی و مهندسی