دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی


دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

گروه زیست شناسی دریا

مدیر گروه: دکتر عبدالعلی موحدی نیا

تلفن: 01135305113                 ایمیل: amovahedinia@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

  اقیانوس شناسی

   

2.

زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

 

 

گروه شیمی دریا

مدیر گروه: دکتر عبدالعلی موحدی نیا

تلفن: 01135305113                 ایمیل: amovahedinia@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

شیمی دریا

 

 

گروه فیزیک دریا

مدیر گروه: دکتر عبدالعلی موحدی نیا

تلفن: 01135305113                 ایمیل: amovahedinia@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

اقیانوس شناسی فیزیکی

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: دکتر عباس رشیدی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: rashidi@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده:
شماره تماس: 35302903-011
نمابر: 35302903-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی