ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر رشیدی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: rashidi@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده:

شماره تماس: +98113-530-2903

نمابر: +989113-530-2903

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

گروه زیست شناسی دریا

مدیر گروه: دکتر عبدالعلی موحدی نیا
تلفن: +98113-530-5113
ایمیل: amovahedinia@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
اقیانوس شناسی    
زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا    

گروه شیمی دریا

مدیر گروه: دکتر عبدالعلی موحدی نیا
تلفن: +98113-530-5113
ایمیل: amovahedinia@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی دریا    

گروه فیزیک دریا

مدیر گروه: دکتر عبدالعلی موحدی نیا
تلفن: +98113-530-5113
ایمیل: amovahedinia@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
اقیانوس شناسی فیزیکی