ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: mgilak@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده: علیرضا رضایی

شماره تماس: +98113-530-2510

نمابر: +989113-530-2502

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری

گروه علوم اقتصادی

مدیر گروه: دکتر امیر منصور طهرانچیان (ارشد و دکترا)
تلفن: +98113-530-2563
ایمیل: a.tehranchian@umz.ac.ir

مدیر گروه: دکتر محمدعلی احسانی (کارشناسی)
تلفن: +98113-530-2557
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل    
علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای    
علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی    
علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی    
علوم اقتصادی – اقتصاد پولی    
علوم اقتصادی – اقتصاد توسعه ای    
علوم اقتصادی – اقتصادسنجی    

گروه حسابداری

مدیر گروه: دکتر اسفندیار ملکیان
تلفن: +98911-112-4020
ایمیل: e_malekian352@yahoo.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه: دکتر ابوالحسن حسینی
تلفن: +98113-530-2572
ایمیل: Hosseini_phd@yahoo.com, hosseini@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مدیریت بازرگانی  
بازرگانی بین الملل    
بازاریابی    
بازاریابی بین الملل    
مدیریت منابع انسانی    
مدیریت دولتی - مدیریت تحول    

گروه مدیریت صنعتی

مدیر گروه: دکتر محمد ولی پور خطیر
تلفن: +9811-530-2000
ایمیل: m.khatir1461@gmail.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مدیریت صنعتی  
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات    
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات  
سیاستگذاری علم و فناوری    
مدیریت کارآفرینی – فناوری    
مدیریت کارآفرینی – کسب و کار جدید    

گروه مدیریت اجرایی

مدیر گروه: دکتر مرتضی موقر
تلفن: +98113-530-2532
ایمیل: m.movaghar@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مدیریت اجرایی    

گروه اقتصاد انرژی

مدیر گروه: دکتر سعید راسخی
تلفن: +98113-530-2562
ایمیل: --

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
اقتصاد انرژی