دانشکده شیمی


دانشکده شیمی

گروه شیمی آلی

مدیر گروه: دکتر مسلم منصور لکورج

تلفن: 35302000-011                      ایمیل: lakouraj@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

شیمی آلی

 

گروه شیمی تجزیه

مدیر گروه: دکتر عبدالرئوف صمدی

تلفن: 35302396-011                   ایمیل: samadi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

2.

شیمی تجزیه

 

گروه شیمی فیزیک

مدیر گروه: دکتر عبدالله عمرانی

تلفن:35302301-011           ایمیل:omrani@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

شیمی فیزیک

 

گروه شیمی معدنی

مدیر گروه: دکتر عباس اسلامی

تلفن: 35302381-011                    ایمیل: eslami@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

4.

شیمی معدنی 

 

  شیمی محض

   

گروه شیمی کاربردی

مدیر گروه: دکتر سیدرضا نبوی

تلفن: 35302397-011                  ایمیل: sghasemi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

6.

شیمی کاربردی

 

7.

نانوشیمی

 

 


اطلاعات دانشکده:

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: s.asghari@umz.ac.ir
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای محمد صمدیان
شماره تماس: 35302301-011
نمابر:35302302-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده شیمی