ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر سکینه اصغری قراخیلی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: s.asghari@umz.ac.ir

مسئول دفتر رییس دانشکده: آقای محمد صمدیان

شماره تماس: +98113-530-2301

نمابر: +989113-530-2502

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده شیمی

گروه شیمی آلی

مدیر گروه: دکتر مسلم منصور لکورج
تلفن: +98113-530-2000
ایمیل: lakouraj@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی آلی  

گروه شیمی تجزیه

مدیر گروه: دکتر عبدالرئوف صمدی
تلفن: +98113-530-2396
ایمیل: samadi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی تجزیه  

گروه شیمی فیزیک

مدیر گروه: دکتر عبدالله عمرانی
تلفن: +98113-530-2301
ایمیل: omrani@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی فیزیک  

گروه شیمی معدنی

مدیر گروه: دکتر عباس اسلامی
تلفن: +98113-530-2381
ایمیل: eslami@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی معدنی  
شیمی محض    

گروه شیمی کاربردی

مدیر گروه: دکتر سیدرضا نبوی
تلفن: +98113-530-2397
ایمیل: schasemi@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیمی کاربردی
نانوشیمی