دانشکده حقوق و علوم سیاسی


دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه حقوق

مدیر گروه: دکتر فرهاد الله وردی میگونی

تلفن: 09123323306            ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

حقوق

 

 

2.

حقوق عمومی

 

 

3.

حقوق جزا و جرم شناسی

 

4.

حقوق بین الملل

 

 

گروه حقوق خصوصی

مدیر گروه: دکتر سام محمدی

تلفن: 09111119556              ایمیل:sammhmd@yahoo.com

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

حقوق خصوصی

 

گروه علوم سیاسی

مدیر گروه: دکتر احمد رشیدی

تلفن: 09123879724          ایمیل: a.rashidi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

6.

علوم سیاسی

7.

روابط بین الملل

 

 

8.

اندیشه سیاسی در اسلام

 

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: جواد تقی زاده
نشانی ایمیل رئیس دانشکده:
مسول دفتر رئیس دانشکده: آقای احمد خستو
شماره تماس: 35302101-011
نمابر: 35302102-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی