دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات دانشکده

رییس دانشکده: دکتر رزیتا فتحی

نشانی ایمیل رئیس دانشکده: --

مسئول دفتر رییس دانشکده: آقای عسگری سهرابی

شماره تماس: +98113-530-2201

نمابر: +989113-530-2201

نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی

مدیر گروه: دکتر علیرضا صفرزاد
تلفن: +98113-530-2253
ایمیل: a.safarzade@umz.ac.ir

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی - کاربردی
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق تنفس
فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی
بیومکانیک ورزشی

گروه مدیریت ورزشی و عمومی

مدیر گروه: دکتر سعید تابش
تلفن: +98913-109-4129
ایمیل: saeid_tabesh@yahoo.com

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مدیریت اوقات فراغت
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
مدیریت راهبردی
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مدیریت بازاریابی و امور رسانه ای ورزشی

اخبار

مشاهده همه ...