دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

Faculty of Humanities and Social Sciences


 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه: دکتر غریب رضا غلامحسین زاده

تلفن: 35302000-011                   ایمیلa_gholamhosseinzadr@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1.

زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

2.

آموزش زبان انگلیسی

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه: دکترفرزاد بالو

تلفن: --                 ایمیل: --

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

3.

زبان و ادبیات فارسی

4.

ادبیات عرفانی

 

 

گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه: دکتر رحمت اله معمار

تلفن:                                     ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

5.

پژوهشگری علوم اجتماعی

 

6.

مردم شناسی

 

 

7.

جامعه شناسی

 

 

8.

مطالعات جوانان

 

 

9.

بررسی مسائل اجتماعی ایران

 

 

10.

جامعه شناسی فرهنگی

 

 

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر گروه: دکتر ید الله یوسفی

تلفن: 09111002343                     ایمیل: a.nikpour@umz.ac.ir 

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

11.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

12.

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

 

13.

هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 

 

14.

مخاطرات محیطی طبیعی و انسانی

 

 

15.

اکوتورسیم

 

 

گروه مدیریت جهانگردی

مدیر گروه: دکتر نازنین تبریزی

تلفن: 35302576-011               ایمیل: m.ramezanzadeh@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

  گردشگری

   

17.

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 

 

18.

بازاریابی جهانگردی

 

 

گروه مترجمی زبان روسی

مدیر گروه: دکتر پیمان گلستان

تلفن: 09111385034             ایمیل: m.motamednia@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

19.

مترجمی زبان روسی

 

 

گروه زبان و ادبیات عربی

مدیر گروه: دکتر حسین یوسفی

تلفن: 09126659342           ایمیل: h.goudarzi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

20.

زبان و ادبیات عرب

 

گروه تاریخ

مدیر گروه: دکتر رضا شجری

تلفن: 09111289329            ایمیل: r.shajari@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

  تاریخ

   

21.

تاریخ اسلام

 

 

گروه علوم تربیتی

مدیر گروه: دکتر حجت صفار حیدری

تلفن: 09113542460       ایمیل:

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

22.

علوم تربیتی

 

 

23.

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

 

24.

برنامه ریزی آموزشی

 

 

25.

آموزش عالی (برنامه‌ریزی توسعه)

 

 

26.

برنامه ریزی درسی

 

 

گروه روانشناسی

مدیر گروه: دکتر حبیب اله نادری

تلفن: 09118983286     ایمیل: h.naderi@umz.ac.ir

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

27.

روان شناسی

 

 

28.

روان شناسی تربیتی

 

 


اطلاعات دانشکده:

رییس دانشکده: حسین حسن پور آلاشتی
نشانی ایمیل رئیس دانشکده: alashtya@yahoo.com
مسئول دفتر رئیس دانشکده: خانم مریم محمدپور
شماره تماس: 35302601-011
نمابر: 35302602-011
نشانی دانشکده: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی